Historik

Blekinge båtförbund och Ronneby motorbåtsklubb kallade till möte med intresserade båtägare i Listerby skola 20 juli 1972. Initiativtagare till mötet var f.d. riksdagsman och Listerbybo Ernst Olsson. För BBF ordf. Lennart Andersson, även han listerbybo, och för RMK Thure Magnusson. Dessa tre sammankallade och ledde mötet. Även Ronneby kommun och byalaget Listerby var kallade.

Det fanns då ett 80tal båtägare i Slättanäs området. Man informerade om värdet i att tillhöra en båtorganisation, båtägarnas egen försäkring, båtradio, stöldrisker m.m. Intresset av att bilda en klubb var stort, så man bildade en interimsstyrelse, med Ernst Olsson som ordförande. Under tiden fram till nästa möte förhandlade man fram avtal både med Rronneby kommun och byalaget i Listerby, som var markägare.

Nu var det dags för nästa möte den 16 september 1972, då man valde SBS första styrelse.

Denna fick följande sammansättning:

Ordf. Ernst Olsson,
Sekr. Evert Stenestrand,
Kassör Inge Lindahl
Hamnmästare Bror Karlsson,
Ledamot Torbjörn Håkansson.

Vid detta möte tecknade sig 23 medlemmar, men det stod klart, att det skulle bli många fler. Man beslöt också att skicka en tackskrivelse till BBF och RMK för all hjälp med att komma igång.

22 mars 1973 ägde nästa möte rum, då man bekräftade stadgar m.m. Nu var vi 90 medlemmar. Klubben anslöts omgående till BBF och senare även till BSF. Det stod snart klart att hamnen skulle byggas ut. Den gamla stenbryggan överlät Ronneby kommun till SBS. En flytbrygga skulle inköpas för 32 707kr, 9 000kr lämnade Ronneby kommun som bidrag, så var klubben i gång! Inträdesavgiften fastställdes till 10kr, medlemsavgiften till 20kr, båtplatsavgifterna till 30. 35 och 40kr. Arbetsdagar var det ännu inte tal om i början, hamnmästaren kallade in folk som han behövde, d.v.s. så många som möjligt, vi drevs ju alla av samma intresse, att ha någonstans att förtöja båten vid! Första höstmöte ägde rum den 19 september 1973, nu var vi 166 medlemmar.

1974 var vi 190 medlemmar och förfogade över 172 båtplatser, en provisorisk träbrygga hade då också byggts. där A-bryggan nu ligger.Man insåg så småningom behovet av en hamnkommittee och senare även plikt till arbetsdagar, som dock till en början var avgiftsfria.

1975 bildades den första ungdomskommittén, (s.k. Adolf Pösniker, med Gert Karlsson, Erik Thörnquist, Jan Mattsson, Gunnar Ågren som ledamöter.) 31 december 1975 växte antalet medlemmar till 251.

1976 anskaffades en ny flytbrygga, som ersatte den gamla träbryggan. 268 båtplatser.

1977bildades den första tävlingskommitteen, (s.k. Adolf Pösniker, med Lennart Jönsson, Bengt Gertonsson som ledamöter. )

Under de första 5 åren har det hänt väldigt mycket i hamnen och i klubben, det har inte alltid varit helt smärtfritt, men hårt arbete och en fin klubbanda har utvecklad klubben till vad den är i dag!

Sammanställare: Adolf Pösniker

Är det någon som har mer eller annan information så komentera görna här nedan, eller skicka ett email till redaktion@slattanas.nu