Stadgar


STADGAR

Antagna den 16 sept. 1972 och i lydelse efter ändringar slutligen antagna den 11 mars 1980.

Ytterligare ändringar antagna den 3 mars 1987.

Stadgar reviderade 2023:

§ 1. Ändamål

 1. Slättanäs Båtsällskap (SBS) instiftat den 16 sep 1972, har till ändamål:
  • Att tillvarata medlemmars intressen
  • Att sköta och underhålla hamnens anläggningar
  • Att verka för båtvett och trivsel på sjön. T ex genom utbildning
  • Att med gemensamma aktiviteter stimulera intresset för båtliv hos vuxna och ungdomar
  • Att främja kontakter och samarbete med andra båtsammanslutningar och samhället i övrigt.

2. SBS är anslutet till Blekinge Båtförbund.

3. SBS verksamhetsområde är Slättanäs med omgivande skärgård.

4. SBS verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 oktober till 30 september.

§ 2. Medlemskap och föreningsavgifter

1. Till medlem i SBS kan, efter godkännande av styrelsen varje person som förväntas arbeta för föreningens syfte och stadgar, antagas.

2. Endast den som är föreningsmedlem i SBS kan er hålla båtplats i Slättanäs båthamn.

3. Ansökan om medlemskap skall ske skriftligen till styrelsen på fastställt formulär.

4. Årsavgift erlägges enligt årsstämmans beslut.

5. Medlem som inte erlagt fastställd avgift, före det datum som anmodats av föreningens kassör, skall skriftligen tillfrågas om han/hon vill kvarstå som medlem. Har han/hon efter anmaning icke före 1 maj innevarande år erlagt fastställda avgifter, skall han/hon anses utesluten ur SBS.

6. Medlem som genom sitt uppförande nedsätter SBS anseende, motverkar dess ändamål eller skadar dess intressen, kan av styrelsen uteslutas ur SBS. Sådan åtgärd kan den uteslutne begära få prövad vid av SBS hållen ordinarie stämma.

7. Medlem skall vid uteslutning återlämna av SBS erhållna eller inköpta emblem, flaggor och dylikt utan ersättning.

8. Ungdomsmedlemskap gäller ungdomar upp till 18 år. Detta berättigar ej till båtplats då de ej erlägger anslutningsavgift.

§ 3. Verksamhet

 1. SBS löpande verksamhet handhas av en styrelse om sju (7)ledamöter, nämligen ordförande, sekreterare, kassör samt 4 övriga ledamöter. Styrelsen väljes växelvis på två (2) år:
  • första året ordförande, sekreterare + två ledamöter.
  • nästkommande år kassör + två ledamöter.
 2. Årligen väljes dessutom suppleanter för ett år i sänder.
  • Styrelsen utser inom sig V-ordförande och V-sekreterare samt ev. arbetsutskott.
  • Strävan är att varje fast kommitté representeras i styrelsen.
  • Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst två styrelseledamöter så önskar
  • Inom styrelsen äger varje ledamot en röst. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst
  • Styrelsen är beslutsmässig när minst fyra ledamöter är ense om beslutet.
 3. Styrelsen åligger:
  • Att verkställa stämmans beslut
  • Att ansvara för SBS löpande verksamhet.
 4. SBS räkenskaper för det förflutna verksamhetsåret skall av styrelsen, för granskning, till revisorerna överlämnas senast 31 oktober.

§ 4. Kommittéer

I SBS skall följande fasta kommittéer finnas, vilka väljes för ett år i sänder på årsstämman:

 • Slip- och truckkommitté. Med sammankallande.
 • Hamnkommitté. Med sammankallande.
 • Ungdomskommitté. Med sammankallande.
 • Tävlingskommitté. Med sammankallande.
 • Bevakningskommitté. Med sammankallande.

§ 5. Stämma

1.  Årsstämma

SBS håller årsstämma varje år före november månads utgång. Kallelse till årsstämma skall, senast två veckor före stämman, skriftligen tillställas varje föreningsmedlem. Medlem som vid årsstämman önskar få fråga behandlad, skall senast tre dagar i förväg anmäla denna till styrelsen.

Vid årsstämman skall följande frågor behandlas:

 1. Val av ordförande för stämman.
 2. Val av sekreterare för stämman.
 3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet.
 4. Godkännande av kallelsen.
 5. Styrelsens förvaltningsberättelse.
 6. Revisorernas berättelse.
 7. Fastställande av balansräkning.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Fastställande av arvoden och ersättningar.
 10. Val av ordförande, kassör, sekreterare och ledarmöter jämte suppleanter.
 11. Val av två (2) revisorer och en (1) suppleant.
 12. Val av ombud till Blekinge Båtförbund.
 13. Val av kommittéer.
 14. Val av hamnmästare.
 15. Val av utbildningsledare
 16. Eventuellt övriga val.
 17. Val av valberedning.
 18. Fastställande av avgifter.
 19. Fastställande av budget för nästkommande verksamhetsår.
 20. Ärenden anmälda av styrelsen eller som enskild medlem önskar ta upp.

2. ÖVRIGA STÄMMOR

SBS håller årligen vårstämma före april månads utgång då följande ärenden skall behandlas:

 • information och överläggningar inför årets sjösättning och upptagning av båtarna.
 • övriga ärenden, vilka angives i kallelsen.

Extra stämma hålles när styrelsen så finner nödvändigt, eller när minst tjugo (20) föreningsmedlemmar därom gör skriftlig framställning. På extra stämma får endast ärenden behandlas, som framgår av kallelsen.

3.  OMRÖSTNING VID STÄMMA

 • Vid omröstning erhålls en röst per betalande medlem.
 • Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.
 • Alla ärenden avgöres med enkel majoritet.
 • Avgörande sker genom öppen onröstning utom för de fall, att vid personval där någon medlem fordrar sluten omröstning eller att mötet i särskilt fall beslutar om sådan.
 • Röstning genom fullmakt är ej tillåten.

§ 6. Försäkring

SBS ansvarar för skada som inom SBS område och hamn drabbar person och egendom, endast i den utsträckning som ersättning kan utgå från en av SBS tecknad ansvarsförsäkring.

Det åligger dock samtliga medlemmar att ha sina båtar ansvarsförsäkrade. Vid torr- och sjösättning samt servicelyft skall båtens försäkring gälla.

§ 7. Ändring av Stadgar

Beslut om ändring av dessa stadgar skall fattas vid två på varandra följande stämmor varav en skall vara årsstämma.

§ 8. Instruktioner och Ordningsregler

Beslut om instruktioner för styrelsen och kommittéer samt ordningsregler sker på en stämma.

§ 9. Föreningens upplösning

Förslag till klubbens upplösning kan endast behandlas på föreningsmöte och detta skall framgå av kallelsen. För beslut om upplösning fordras minst 2/3 majoritet på två föreningsmöten med minst en månads mellanrum. Har beslut om upplösning fattats, skall mötet ge styrelsen direktiv om hur man skall förfara med klubbens kvarvarande tillgångar och handlingar.                     

INSTRUKTIONER FÖR STYRELSE OCH KOMMITTÉER I SBS.

Styrelsen

Styrelsen verkställer samtliga SBS mötesbeslut inom givna ekonomiska ramar och beslutar i under verksamhetsåret förekommande löpande ärenden. Styrelsens arbetsutskott består av ordföranden, sekreteraren och verkställande ledamoten (i regel kassören). Fördelningen av båtplatser, inkassering och förande av register mm handhas av kassören och båtplatsansvarig. Arvode (ersättning för kostnader) utgår till funktionärer enligt uppgjord budget.

Revisorer

Revisorerna skall utföra granskning varje år innan oktober månads utgång. Revisionen omfattar alla transaktioner och protokoll under verksamhetsåret (1 okt—30 sep).

Så här vill vi göra med texter om kommittéer:

Varje kommitté kommer in med ett förslag och sedan skriver vi ihop likformiga texter om varje kommitté.

Texten om hamnmästaren ligger under hamnkommitté.

Hamnmästaren

Hamnmästaren arbetar direkt under styrelsen och handhar allt vad hamnens skötsel drift fordrar. Han skall även redovisa utförda arbetsdagar till kassören senast den 1 november. Under hamnmästaren sorterar hamnkommittén.

Hamnkommittén

 • Hamnkommittén utför arbetsledning under arbetsdagarna för de arbetsuppgifter hamnmästaren upprättat på en lista för resp. arbetsdag.
 • I SBS- Truckkommitté ingår även ansvarig för SBS båttrailer.
 • Hamnkommittén är ansvarig för verktygsutrustningen i hamnen.

Slip- och Truckkommitté

Slip- och Truckkommitté handhar sjösättning och torrsättning och allt materiel för detta ändamål.

SBS Truckkommitté är en sektion inom SBS med egen medlemsförteckning. Sektionen skall vara självfinansierad med hjälp av medlemsavgifter. Avgifter och kostnader för trucken konteras på eget konto.

 • SBS- Truckkommitté skall bilda en arbetsgrupp av minst 12 medlemmar. Fyra truckförare, fyra medhjälpare och fyra hamnplansansvariga.
 • SBS- Truckkommitté har egna stadgar.
 • SBS- Truckkommitté deltager i samtliga arbetsdagar under året.

Ungdomskommitté

Ungdomskommittén handhar all verksamhet, angående ungdomsverksamheten i sällskapet. Kommittén ansvarar för allt material som har med ungdomsverksamheten att göra. Jollar och dylikt skall vårdas väl. Närvarokort och ansökning av bidrag ansvarar kommittén för. Ungdomssektionen disponerar i huvudsak sällskapets båtar och klubbstuga.

Ungdomskommitténs sammankallande bör normalt ingå i sällskapets styrelse.

Tävlingskommitté

Tävlingskommittén skall ordna tävlingar för segel och motorbåtar inom sällskapet. Även utfärder mm ordnas tillsammans med festkommittén, där tävlingskommittén är ansvarig. Program och budgetförslag överlämnas till styrelsen tre veckor innan årsmötet. Kommittén ansvarar för det material som normalt användes och är ungdomskommittén behjälplig vid vissa interna tävlingar.

Nya ordningsregler som tagits på stämma 2010? skrivs in här.

ORDNINGSREGLER FÖR SBS BÅTHAMN I SLÄTTANÄS

 1. SBS ställer hamn och båtplats till förfogande för medlem mot stadgade avgifter. Båtplatsen får brukas när betalning erlagts. Styrelsen kan genom båtplatsansvarig när som helst anvisa ny plats, för att rationellt kunna bruka anläggningen.
 2. Med varje bryggplats följer viss arbetsplikt (2 dagar per år och plats. Nytt medlemskap efter 1 juli, 1 arbetsdag). Undantag från denna arbetsplikt är följande:
  1. S.k. jolleplats undantages från arbetsplikt. Båtlängd för jolleplats är max 3,5 meter.
  2. Om medlem har flera bryggplatser och minst en av dessa har max bredd 2,0 meter, undantages en bryggplats från arbetsplikt.
 3. Kan medlem ej utföra arbetsdag/ar debiteras en avgift som fastställes av årsmötet. Arbete kan utföras i mån av tillgång på arbete andra dagar än de som meddelats i samråd med hamnmästaren.
 4. Tilldelning av nya bryggplatser sker årligen som regel före 15 maj. Tilldelad bryggplats som ej betalts senast den 1 maj tillfaller styrelsen för ny utdelning. En väl synlig och en dold namnskylt skall finnas på varje båt (även jollar).
 5. Varje båt liggandes i SBS-hamnen skall vara försäkrad. Båten ligger i hamnen helt på ägarens eget ansvar och risk. Skador som orsakats på hamnanordningarna ersättes av den skadeskyldige. Försäkringsbrev skall kunna uppvisas.
 6. Båten skall vara förtöjd med fjädrar/ryckdämpare monterade på alla förtöjningstampar och väl avfendrad. Vid vajer förtöjning skall sk. hanfot anbringas. Båten skall vara förtöjd vinkelrätt mot bryggan. Tampar får ej ligga i vattnet utan skall vara upphängda vid frånvaro. Om detta inte följs står den enskilde båtägaren för skador som uppstår. Gäller den egna båten andra båtar och på klubbens material. Det åligger båtägaren att kontrollera fasta förtöjningar infästningar, samt rapportera eventuella skador eller avvikelser till hamnmästare. OBS! Det är förbjudet att klä in Y-bommar med täckande material som förhindrar inspektion.  Även förbjudet att borra eller göra åverkan på Y- bommar och klubbens material. ”Förtöjnings tampar” skall vara borttagna när båten är torrsatt, senast den första december.
 7. Det är ej tillåtet att överlämna eller låna ut förhyrd båtplats till någon utom eller inom sällskapet utan båtplatsansvarigs tillstånd. Båtplatsinnehavare som inte nyttjat sin båtplats under två säsonger i följd mister rätten till platsen. Ytterligare ett år kan medges om båtsplatsansvarig omgående meddelats och överenskommelse om utlåning genom klubben har skett.
 8. Vinterförvaring sker på anvisad plats och mot stadgad avgift. Uppvärmning av båtar är ej tillåten. Vid vinterförvaring skall namn och telefonnummer anbringas på väl synlig plats.
 9. Båtägaren ansvarar för att uppställningsplatsen är städad och att skräp, pallvike, vaggor mm är bortforslat första vardag efter sjösättning. Vaggorna och pallvirke skall vara väl buntat och märkt samt placerat på anvisad plats. Vaggorna skall i möjligaste mån vara demonterbara.
 10. Jollar och annat material får ej ligga på bryggorna, ej heller får sjösättningsrampen blockeras. Tiden för tankning, lastning mm på bryggnocken (stenbryggan) får ej överstiga 30 min. Nyttjande av mastkranen har företräde. Mastkranen får ej användas till annat än den är avsedd för (max 150kg).
 11. Arbetsbåten får endast användas inom hamnområdet. Båten skall alltid vara väl rengjord och förtöjd på sin ordinarie bryggplats efter användandet.
 12. Det är varje medlems plikt att följa gällande regler och anvisningar, vårda vår anläggning och utrustning för allas trivsel.